Producenci
Tabela rozmiarów

Promocje
Majtki Cleo Panache Minnie Dark Bloss
Majtki Cleo Panache Minnie Dark Bloss
85,00 zł 39,99 zł
Strój kąpielowy Kris Line G-PAPAYA BRIEFS
Strój kąpielowy Kris Line G-PAPAYA BRIEFS
69,90 zł 47,99 zł
Majtki Nessa Omena N02 czarne kwiaty beżowe
Majtki Nessa Omena N02 czarne kwiaty beżowe
79,00 zł 42,50 zł
Majtki Nessa SONATA N03 czarne
Majtki Nessa SONATA N03 czarne
78,00 zł 69,99 zł
Majtki Panache Jasmine Brazilian beżowy/kwiaty
Majtki Panache Jasmine Brazilian beżowy/kwiaty
89,00 zł 59,00 zł
Szlarfok Vanilla Peignoir 3218 kremowy
Szlarfok Vanilla Peignoir 3218 kremowy
199,90 zł 179,90 zł
Koszulka Vanilla Chemise 3219 Kremowy
Koszulka Vanilla Chemise 3219 Kremowy
249,00 zł 169,90 zł
Szlafrok Vanilla Robe 3212 Kremowy
Szlafrok Vanilla Robe 3212 Kremowy
232,00 zł 159,90 zł

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego Bra story



§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Bra story, dostępny pod adresem internetowym brastory.pl,prowadzony jest przez Magdalena Majowska-Kapek IMAR S.C. A. Kapek, M. Majowska-Kapek, ul. Krakowska 10, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6451009265

 2. Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców oraz określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez IMAR S.C. A. Kapek, M. Majowska-Kapek, zwaną dalej Sprzedawcą oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin skierowany jest także do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.



§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym brastory.pl

 2. Sprzedawca Magdalena Majowska-Kapek IMAR S.C. A. Kapek, M. Majowska-Kapek, ul. Krakowska 10, 42-600 Tarnowskie Góry

 3. Klient - każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu

 4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Przedsiębiorca - Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 7. Produkt - dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 9. Operator płatności - System płatności Blue Media SA, z siedzibą w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 6 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO , pod numerem 0000320590 , numer NIP 5851351185

 10. Umowa - umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 11. Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie

 12. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta

 13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności

 14. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu



§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@brastory.pl

  2. pisemnie na adres: ul. Krakowska 10, 42-600 Tarnowskie Góry

  3. a także telefonicznie pod numerem: 32 285 46 17 w godz. 9.30 – 17:30 w dni robocze.

 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy ING Bank Śląski SA 71 1050 1386 1000 0002 0142 9909



§ 4

Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

  2. oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu.



§ 5

Informacje ogólne

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 2. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.

 3. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego dostarczenia), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.



§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, numer telefonu, adres e-mail.

 2. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 3. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.



§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Jeśli wybrano opcję złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:

  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.

  2. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu),

  3. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

  4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Potwierdzam zakup”.

  5. potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 2. Jeśli wybrano opcję złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:

  1. przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu) oraz zaznaczyć pole "podsumowanie"

  2. przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,

  3. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

  4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Potwierdzam zakup”

  5. potwierdzić zamówienie, dokonując płatności, w wybrany wcześniej sposób.



§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. w przypadku produktów niematerialnych - przesyłka drogą elektroniczną

 2. w przypadku Produktów materialnych:

   1. przesyłka pocztowa,

   2. przesyłka kurierska,

   3. paczkomaty InPost.

 1. Klient może wybrać z następujących metod płatności:

 

 1. płatności elektroniczne,

 2. płatności kartą płatniczą

 

 •  Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

 

 1. Szczegółowe informacje n/a temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu i w formularzu zamówienia.



§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego lub usługi, Klient powinien wykonać następujące czynności:

  1. dodać Produkt do koszyka, klikając przycisk "do koszyka"

  2. z widoku koszyka, kliknąć w przycisk "zamawiam"

  3. wypełnić Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności,

  4. zaakceptować warunki Regulaminu,

  5. kliknąć w przycisk “podsumowanie”.

 2. Po kliknięciu przycisku “potwierdzam zakup”

  1. przy płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy, Klient zostanie przekierowany do strony z potwierdzeniem otrzymania zamówienia.

  2. przy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności w celu dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty

 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 4. Z chwilą dokonania płatności Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.

 5. Dostawa kupionego Produktu lub świadczenie usługi następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie.



§ 10

Reklamacje

 1. Mając na uwadze dobre obyczaje i słuszny interes Klientów, w przypadku zastrzeżeń co do treści merytorycznej Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

 2. Klient składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w §3 Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia dostarczenia Produktu Klientowi przez Sprzedawcę. Formularz reklamacyjny znajduje się pod tym likiem.

 3. Reklamacja powinna zawierać, konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.

 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.

 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona ponownie Usługę lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.

 6. W przypadku decyzji o zwrocie pieniędzy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z 2014 roku i jej art.32 ust.1 sklep Bra story zwraca koszty zakupów oraz koszty przesyłki (do kwoty najniższej ceny przesyłki standardowo oferowanej podczas zakupów). Jeśli klient skorzystał z promocji i nie płacił za przesyłkę, w przypadku zwrotu, otrzyma on tylko wartość towaru. Za odesłanie towaru płaci klient. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem w tym przypadku.

 

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 3. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.

 4. Klient może skorzystać w tym celu z naszego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Można go tutaj pobrać. Nie jest to jednak obowiązkowe. Przy zgłoszeniu bez formularza potrzebne będą informacje w nim zawarte.

 5. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 7. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków następuje na rachunek karty użytej do płatności) (np. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.)

 8. Zgodnie z  Ustawą o prawach konsumenta z 2014 roku i jej art.32 ust.1 sklep Bra story zwraca koszty zakupów oraz koszty przesyłki (do kwoty najniższej ceny przesyłki standardowo oferowanej podczas zakupów). Jeśli klient skorzystał z promocji i nie płacił za przesyłkę, w przypadku zwrotu, otrzyma on tylko wartość towaru. Za odesłanie towaru płaci klient. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem w tym przypadku.



§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

  2. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

  3. skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.



§ 13

Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod tym adresem

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.

 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; ogólne rozporządzenie o ochronie danych.


 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl