Producenci
Tabela rozmiarów

Promocje
Majtki Cleo Panache Minnie Dark Bloss
Majtki Cleo Panache Minnie Dark Bloss
85,00 zł 39,99 zł
Strój kąpielowy Kris Line G-PAPAYA BRIEFS
Strój kąpielowy Kris Line G-PAPAYA BRIEFS
69,90 zł 47,99 zł
Majtki Nessa Omena N02 czarne kwiaty beżowe
Majtki Nessa Omena N02 czarne kwiaty beżowe
79,00 zł 42,50 zł
Majtki Nessa SONATA N03 czarne
Majtki Nessa SONATA N03 czarne
78,00 zł 69,99 zł
Majtki Panache Jasmine Brazilian beżowy/kwiaty
Majtki Panache Jasmine Brazilian beżowy/kwiaty
89,00 zł 59,00 zł
Szlarfok Vanilla Peignoir 3218 kremowy
Szlarfok Vanilla Peignoir 3218 kremowy
199,90 zł 179,90 zł
Koszulka Vanilla Chemise 3219 Kremowy
Koszulka Vanilla Chemise 3219 Kremowy
249,00 zł 169,90 zł
Szlafrok Vanilla Robe 3212 Kremowy
Szlafrok Vanilla Robe 3212 Kremowy
232,00 zł 159,90 zł

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego Bra story§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Bra story, dostępny pod adresem internetowym brastory.pl,prowadzony jest przez Magdalena Majowska-Kapek IMAR S.C. A. Kapek, M. Majowska-Kapek, ul. Krakowska 10, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6451009265

 2. Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców oraz określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez IMAR S.C. A. Kapek, M. Majowska-Kapek, zwaną dalej Sprzedawcą oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin skierowany jest także do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym brastory.pl

 2. Sprzedawca Magdalena Majowska-Kapek IMAR S.C. A. Kapek, M. Majowska-Kapek, ul. Krakowska 10, 42-600 Tarnowskie Góry

 3. Klient - każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu

 4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Przedsiębiorca - Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 7. Produkt - dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 9. Operator płatności - System płatności Blue Media SA, z siedzibą w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 6 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO , pod numerem 0000320590 , numer NIP 5851351185

 10. Umowa - umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 11. Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie

 12. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta

 13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności

 14. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@brastory.pl

  2. pisemnie na adres: ul. Krakowska 10, 42-600 Tarnowskie Góry

  3. a także telefonicznie pod numerem: 32 285 46 17 w godz. 9.30 – 17:30 w dni robocze.

 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy ING Bank Śląski SA 71 1050 1386 1000 0002 0142 9909§ 4

Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

  2. oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu.§ 5

Informacje ogólne

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 2. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.

 3. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego dostarczenia), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, numer telefonu, adres e-mail.

 2. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 3. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Jeśli wybrano opcję złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:

  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.

  2. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu),

  3. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

  4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Potwierdzam zakup”.

  5. potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 2. Jeśli wybrano opcję złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:

  1. przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu) oraz zaznaczyć pole "podsumowanie"

  2. przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,

  3. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

  4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Potwierdzam zakup”

  5. potwierdzić zamówienie, dokonując płatności, w wybrany wcześniej sposób.§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. w przypadku produktów niematerialnych - przesyłka drogą elektroniczną

 2. w przypadku Produktów materialnych:

   1. przesyłka pocztowa,

   2. przesyłka kurierska,

   3. paczkomaty InPost.

 1. Klient może wybrać z następujących metod płatności:

 

 1. płatności elektroniczne,

 2. płatności kartą płatniczą

 

 •  Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

 

 1. Szczegółowe informacje n/a temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu i w formularzu zamówienia.§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego lub usługi, Klient powinien wykonać następujące czynności:

  1. dodać Produkt do koszyka, klikając przycisk "do koszyka"

  2. z widoku koszyka, kliknąć w przycisk "zamawiam"

  3. wypełnić Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności,

  4. zaakceptować warunki Regulaminu,

  5. kliknąć w przycisk “podsumowanie”.

 2. Po kliknięciu przycisku “potwierdzam zakup”

  1. przy płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy, Klient zostanie przekierowany do strony z potwierdzeniem otrzymania zamówienia.

  2. przy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności w celu dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty

 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 4. Z chwilą dokonania płatności Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.

 5. Dostawa kupionego Produktu lub świadczenie usługi następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie.§ 10

Reklamacje

 1. Mając na uwadze dobre obyczaje i słuszny interes Klientów, w przypadku zastrzeżeń co do treści merytorycznej Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

 2. Klient składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w §3 Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do 2 lat od dnia dostarczenia Produktu Klientowi przez Sprzedawcę. Formularz reklamacyjny znajduje się pod tym likiem.

 3. Reklamacja powinna zawierać, konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.

 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.

 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona ponownie Usługę lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.

 6. W przypadku decyzji o zwrocie pieniędzy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z 2014 roku i jej art.32 ust.1 sklep Bra story zwraca koszty zakupów oraz koszty przesyłki (do kwoty najniższej ceny przesyłki standardowo oferowanej podczas zakupów). Jeśli klient skorzystał z promocji i nie płacił za przesyłkę, w przypadku zwrotu, otrzyma on tylko wartość towaru. Za odesłanie towaru płaci klient. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem w tym przypadku.

 

§ 11

Rękojmia

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Rękojmia udzielana jest na okres dwóch lat. 

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

3.1 pisemnie na adres: Salon Bra story, Krakowska 10, 42-600 Tarnowskie Góry 

3.2 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@brastory.pl

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Salon Bra story, Krakowska 10, 42-600 Tarnowskie Góry. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca.

 

 

§ 12

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 3. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.

 4. Klient może skorzystać w tym celu z naszego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Można go tutaj pobrać. Nie jest to jednak obowiązkowe. Przy zgłoszeniu bez formularza potrzebne będą informacje w nim zawarte.

 5. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 7. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków następuje na rachunek karty użytej do płatności) (np. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.)

 8. Zgodnie z  Ustawą o prawach konsumenta z 2014 roku i jej art.32 ust.1 sklep Bra story zwraca koszty zakupów oraz koszty przesyłki (do kwoty najniższej ceny przesyłki standardowo oferowanej podczas zakupów). Jeśli klient skorzystał z promocji i nie płacił za przesyłkę, w przypadku zwrotu, otrzyma on tylko wartość towaru. Za odesłanie towaru płaci klient. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem w tym przypadku.§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

  2. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

  3. skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.§ 14

Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod tym adresem

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.

 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU Konkurs: BRA STORY: DEFINICJI PIĘKNA JEST NIESKOŃCZENIE WIELE

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU

  1. Organizatorem konkursu KBRA STORY: DEFINICJI PIĘKNA JEST NIESKOŃCZENIE WIELE zwanego dalej Konkursem, jest: "IMAR" SPÓŁKA CYWILNA ADAM KAPEK, MAGDALENA MAJOWSKA-KAPEK z siedzibą w Tarnowskich Górach, Krakowska 10, 42-600, (dalej Imar lub Organizator).

  2. Fundatorem nagród w konkursie jest: IMAR" SPÓŁKA CYWILNA ADAM KAPEK, MAGDALENA MAJOWSKA-KAPEK z siedzibą w Tarnowskich Górach, Krakowska 10, 42-600. Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu są po stronie Organizatora.

  3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  4. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

    

 1. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

   

  2.1. Uczestniczyć w Konkursie mogą wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie (za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. poniżej), które do dnia 07.08.2022r. do godziny 23.59 dokonają zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 4.2

  2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

  2.2.1. Pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora i Partnera oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;

  2.2.2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury wyłaniającego zwycięzców.

   

 2. CZAS TRWANIA KONKURSU

   

  3.1. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.08.2022 r. i trwać będzie do 07.08.2022 r.

  3.2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż 12.08.2022r.

   

 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


4.1 Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
4.2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada konto osobiste w serwisie Instagram, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Instagram (dalej Profil). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością
b) wykona zadanie konkursowe.
4.3 Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie zadań konkursowych, które brzmią:

a) Koniecznie zaobserwuj konto BRA STORY NA INSTAGRAMIE lub Facebooku

b) Zareaguj na post konkursowy, zostawiając serduszko,

c) W komentarzu zostaw swój pomysł na HASŁO PRZEWODNIE takiej sesji!

d) Koniecznie zaproś do zabawy swoją przyjaciółkę oznaczając ją w komentarzu!

 

 

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I OFEROWANE NAGRODY


5.1 Kryterium wyboru nagrodzonych zgłoszeń: zwycięzcami konkursu zostaną osoby, które w ocenie Komisji Konkursowej wykonają Zadanie konkursowe w sposób najbardziej kreatywny
5.2 Nagrodami w konkursie są:
1) Nagroda główna (5szt.) w konkursie: Profesjonalna sesja zdjęciowa wykonana w studio fotograficznym w bieliźnie marki Bra story, wraz z profesjonalnym makijażem oraz fryzurą
5.3 Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub innego rodzaju świadczenia
5.4 Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani w oficjalnym poście „Wyniki konkursu” opublikowanym w mediach społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram)
5.5 Dane zwycięzcy w postaci imienia i nazwiska mogą zostać opublikowane na stronie www.instagram.com/bra_story oraz www.facebook.com/salonbrastory
5.6 Sesja zdjęciowa wykonana będzie we wrześniu 2022r. O dokładnym czasie i miejscu sesji, laureat nagrody głównej zostanie poinformowany drogą mailową.

 

6. KOMISJA KONKURSOWA  

  1. Organizator, powoła trzyosobową Komisję Konkursową, która sprawować będzie nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu.

  2. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu, a ponadto będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

   7. REKLAMACJE
    

  3. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu składane są w formie pisemnej w siedzibie Organizatora. Organizator pozostawi bez rozpoznania reklamacje doręczone po upływie 14 (czternastu) dni od zakończenia Konkursu

  1. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą rozpatrywane.

  2. Organizator dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.
   6.4 Jednym podmiotem przekazującym nagrody uczestnikom jest Organizator. Wszelkie czynności związane z wydaniem nagród podejmować będzie wyłącznie Organizator i na Organizatorze spoczywają wszelkie obowiązki wynikające z prawa prywatnego i publicznego związane z wydaniem nagród.


7. PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


7.1 Z chwilą realizacji dzieła przez Organizatora konkursu, Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do dzieła: efektów sesji zdjęciowej wykonanej jako nagrody w w/w konkursie, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania dziełami w kraju i za granicą w całości lub w dowolnej części w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym techniką cyfrową, optyczną, magnetyczną drukiem oraz na kliszy fotograficznej,
b) zwielokrotniania utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice,
c) sporządzanie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu,
d) digitalizację,
e) prawo wprowadzania do pamięci komputera oraz do własnych baz danych,
f) sporządzanie wydruku komputerowego,
g) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego oraz na kliszy fotograficznej i drukiem,
h) prawo do wprowadzania do obrotu, wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz na kliszy fotograficznej,
i) nieodpłatne lub płatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy,
j) wykorzystanie (w całości lub w części) w celu promocji, reklamy, informacji, marketingowych
k) prawo dostosowania do formatu urządzeń mobilnych,
l) prawo do dostosowanie do formatu innych urządzeń np. telewizorów,
m) wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający transmisje odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem materiałów
w pamięci RAM w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym wraz z prawem do dokonywania opracowań i zmian, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, a także zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
7.3 Uczestnik Konkursu niniejszym zezwala Organizatorowi na wykonywanie autorskich praw osobistych do utworu w zakresie:
1) decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieł publiczności,
2) nadzoru nad sposobem korzystania z dzieł.
Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania dzieła (dzieł) ani jego udostępniania publiczności (z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu).
7.4 W związku z chęcią wykonania przez Organizatora materiałów, w których zostanie wykorzystany wizerunek Uczestnika Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na terytorium RP
7.5 Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku przez 12 miesięcy, licząc od dnia, w którym po raz pierwszy wizerunek ten będzie wykorzystany. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców ora wydania nagród, na co Uczestnik wyraża zgodę.
7.6 Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora w związku z Konkursem. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania nagrody. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


8.1 Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.
8.2 Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika.
8.3 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie Uczestników.
8.4 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdej chwili bez podania przyczyny. Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
8.5 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Konkursu określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
8.6 Do konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
8.7 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego(w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 


 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl